لینک ها ی دارای تگ: "دنیا"

192 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

امن ترین رمز دنیا چیست؟

2016-02-29http://www.elmdaily.ir/tech/%D9%88%D8%A8/item/2463-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F ...

وحشتناک ترین پل های دنیا - تجربه ای با هیجان و استرس

2016-02-27http://karnaval.ir/%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3/ ...

بیل گیتس از «معجزه انرژی» و تحول دنیا ظرف 15 سال آتی می گوید

2016-02-26http://digiato.com/article/2016/02/24/%d8%a8%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%aa%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%b8%d8%b1/ ...

لبخند زدن نگاه انسان به دنیا را عوض می کند

2016-02-18http://www.elmdaily.ir/science-and-life/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/item/2688-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF ...

سامسونگ چگونه دنیا را تسخیر کرد؟

2013-02-08http://1pezeshk.com/archives/2013/02/how-samsung-conquered-the-world.html ...

لیست 100 کمپانی برتر دنیا برای کار کردن

2013-01-20http://www.zoomit.ir/it-news/item/4211-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7 ...

تصاویر و نمودارهایی که دنیا را تغییر دادند

2012-12-24http://1pezeshk.com/archives/2012/12/diagrams-that-changed-the-world.html ...

بزرگ ترین انبار چوب دنیا کجاست؟!

2012-05-14 ...

اینجا بزرگترین و قدرتمندترین مرکز جاسوسی دنیا است!

2012-03-19http://www.zoomit.ir/it-news/security/item/1954-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7 ...

۱۰ فرمانده‌ بزرگ و فاتح تاریخ دنیا

2012-03-10http://fullnet.ir/1390/12/19/۱۰-فرمانده‌-بزرگ-و-فاتح-تاریخ-دنیا/ ...